back to Kitchen photos main

The Kitchen Photos 1971-73
 

KPHOTO2


KPHOTO2.jpg

KPHOTO4


KPHOTO4.jpg

KPHOTO5


KPHOTO5.jpg

KPHOTO6


KPHOTO6.jpg

KPHOTO8


KPHOTO8.jpg

KPHOTO9


KPHOTO9.jpg

KPHOTO10


KPHOTO10.jpg

KPHOTO11


KPHOTO11.jpg

KPHOTO12


KPHOTO12.jpg

KPHOTO13


KPHOTO13.jpg

KPHOTO14


KPHOTO14.jpg

KPHOTO124


KPHOTO124.jpg

KPHOTO16


KPHOTO16.jpg

KPHOTO17


KPHOTO17.jpg

KPHOTO122

KPHOTO122.jpg

KPHOTO20


KPHOTO20.jpg

KPHOTO21


KPHOTO21.jpg

KPHOTO22


KPHOTO22.jpg

KPHOTO28


KPHOTO28.jpg

KPHOTO30


KPHOTO30.jpg

KPHOTO118


KPHOTO118.jpg
KPHOTO120

KPHOTO120.jpg
KPHOTO18

KPHOTO18.jp
KPHOTO15

KPHOTO15.jpg